Térítési díj

Az intézményben biztosított ellátásért térítési díjat kell fizetni.

A térítési díj megfizetésére kötelezettek:

  • az ellátást igénybevevő (jogosult)
  • a jogosult tartását szerződésben (megállapodásban) vállaló személy
  • a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy

 

Az intézmény fenntartója az intézmény által nyújtott szolgáltatásokért intézményi térítési díjat állapít meg. A fenntartó az intézményi térítési díjat évente egy alkalommal vizsgálhatja felül. Az intézményi térítési díj ellátási napra vetítve van meghatározva.

A fenntartó alapítvány elnöke, vagy az intézményvezető az intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát (jövedelemvizsgálat).

         A jövedelem, jelentős pénzvagyon és jelentős ingatlanvagyon vizsgálata az ellátás iránti kérelem előterjesztésekor benyújtott jövedelem- és vagyonnyilatkozat alapján történik.

         Az ellátást igénybe vevő jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy a vagyoni jövedelemi helyzetében bekövetkező változást jeleznie kell az intézmény felé az új jövedelemi helyzetének megfelelő személyi térítési díj megállapítása érdekében.

 

A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során megállapításra kerül az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányad.

         A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át. A személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét.

Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét,

  1. – és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelents pénzvagyonból kell fedezni.
  2. – és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.

Ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését.

 

Az ellátást igénybe vevő által fizetendő személyi térítési díj összegét a fenntartó alapítvány elnöke konkrét összegben állapítja meg ellátási napra vetítve, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja.

 

 A személyi térítési díjat havonta a tárgyhónapban előre kell megfizetni, legkésőbb tárgyhónap 28. napjáig.

 

Ha az ellátott, vagy törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül e kérésével nem állami fenntartó esetén a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását. A bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított személyi térítési díjat kell megfizetni.

Az intézményi térítési díjat a szolgáltatási önköltségből  a Fenntartó állapít meg. 

 


 

Távollét és kórházi tartózkodások esete

Az ellátást igénybe vevő két hónapot meg nem haladó távollét idejére a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 20%-át fizeti. A távolléti napok éves szinten összesítésre kerülnek. Amennyiben az adott évben távoltöltött napok száma a két hónapot meghaladja:

  1. egészségügyi intézményben történő kezelés tartamára a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 40%-át fizeti,
  2. az a) pont alá nem tartozó esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60%-át kell fizetni.

Az adott hónapban távoltöltött napok miatt, az intézmény részéről keletkező visszafizetési kötelezettség, a tárgyhónapot követő hónap során esedékes térítési díj befizetésekor kerül elszámolásra, azaz visszafizetésre.


 

A Kék Nefelejcs Alapítvány kurátorának 001/2024. (I. 20.) sz. határozata alapján a Szent Katalin Szeretetotthon – 4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18. – intézményi térítési díját 2024. február 01. napjával a következőképpen állapítja meg.

 

Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása: 13.810 Ft/nap

Időskorúak ápoló-gondozó otthoni demens ellátása: 13.810 Ft/nap

 

A Kék Nefelejcs Alapítvány kurátorának 002/2024. (I. 20.) sz. határozata alapján

A Szent Katalin Szeretetotthon – 4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18. – minimálisan fizetendő személyi térítési díj összegét a következőképpen állapítja meg.

 

Az intézményben történő 2, illetve 3 ágyas elhelyezés esetén a minimálisan fizetendő személyi térítési díj összege 6.200 Ft/nap.

 

Az intézményben történő 1 ágyas elhelyezés esetén fizetendő személyi térítési díj mértéke minden esetben egyedi számítás alapján történik, legfelsőbb összeg a 2024. évben megállapított intézményi térítési díj napi összege.

 

Az 1993. évi III. törvény 117.§. (2) bekezdése alapján az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át.

Amennyiben az ellátást igénybe vevő jövedelmének 80%-a nem fedezi a minimálisan megállapított személyi térítési díj mérték, abban az esetben a Ptk. és a Szoc.tv. alapján kötelezett személyeknek kell vállalni annak kiegészítését.

 


 

 

Az intézmény fenntartója és vezetősége fenntartja a jogot a személyi térítési díj megállapításának jogára a fent leírt adatok a legtöbb esetben alkalmazott       térítési díj megállapítást mintázzák.