Térítési díj

Az intézményben biztosított ellátásért térítési díjat kell fizetni.

A térítési díj megfizetésére kötelezettek:

  • az ellátást igénybevevő (jogosult)
  • a jogosult tartását szerződésben (megállapodásban) vállaló személy
  • a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy

Az intézményi térítési díjat a szolgáltatási önköltségből  a Fenntartó állapít meg. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80 %-át.

A személyi térítési díj megállapítása az intézményvezető feladata. A személyi térítési díjat jövedelemvizsgálat/vagyonvizsgálat alapján kell megállapítani, melyet a Kérelem nyomtatványunkba építettünk be. Vagyonvizsgálat során a kérelmező (ellátást igénylő) jelentős pénzvagyonát, valamint ingatlanvagyonát is fel kell tüntetni. Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegét vitatja, annak csökkentését kéri, az intézményvezető gondoskodik a panasz/kérelem Fenntartóhoz való eljuttatásáról. Panasz esetén, amennyiben a fizetésre kötelezett nem ért egyet a Fenntartó döntésével, a bírósághoz lehet fordulni, a bíróság jogerős határozatáig azonban a megállapított térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg. A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a Fenntartó rendelkezik, de az új személyi térítési díj megfizetésére kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra az új díjat fizetni.

A térítési díjat az igénybevétel napjától előre, minden hónap 10. napjáig köteles a szolgáltató részére a díjfizetést vállaló személy megfizetni. Az intézményvezető feladata annak ellenőrzése, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézményvezető a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. A nyilvántartott díjhátralékról a Fenntartót negyedévente tájékoztatja a díjhátralék behajtása érdekében. A Fenntartó intézkedik a térítési díj hátraléknak a behajtásáról a 2004 évi CXI. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 1990 évi XCI. törvény szabályainak alkalmazásával. A bejegyzett jelzálog hagyatéki teherként érvényesíthető.

 


 

Távollét és kórházi tartózkodások esete

A távolléti napokat éves szinten szükséges összesíteni úgy, hogy nem minősül távollétnek a rendszeres hétvégi távollét. A két hónapot meg nem haladó távollét esetén a megállapított napidíj 20%-át fizeti. Abban az esetben, ha kórházi kezelés volt a távollét oka, a napidíj összegének 40%-át köteles megfizetni az ellátást igénybe vevő, s 60%-át fizeti akkor, ha a két hónapot meghaladja a távollét időtartama. A hozzátartozó/ törvényes képviselő hozzátartozója/gondnokoltja eltávozásának időpontját, valamint várható megérkezését köteles előre jelezni az intézmény felé- az eltávozást megelőzően legalább 3 nappal.


 

A Kék Nefelejcs Alapítvány kuratóriumának 001/2019. (I. 19.) sz. határozata alapján a Szent Katalin Szeretetotthon 2019. évi tervezett szolgáltatási önköltségét 244.059.150 Ft összegben állapítja meg.

 

A szolgáltatási önköltség és a tervezett gondozási napok alapján a kuratórium a Szent Katalin Szeretetotthon intézményi térítési díjait a 001/2019. (I. 19.) sz. határozata alapján a következőképpen állapítja meg:

 

Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása:

                        napi intézményi térítési díj                                          6.845 Ft

                        havi intézményi térítési díj                                      205.350 Ft

 

Időskorúak ápoló-gondozó otthoni demens ellátása:

                        napi intézményi térítési díj                                          6.845 Ft

                        havi intézményi térítési díj                                      205.350 Ft

 

 

A térítési díjak 2019. február 1. napján lépnek hatályba.

 

 

A Kék Nefelejcs Alapítvány kuratóriumának 003/2017. (I. 21.) sz. határozata alapján visszavonja a 003/2016. (I.19.) sz. határozatát amelyben a Szent Katalin Szeretetotthonban belépési hozzájárulást állapított meg.

Ezen határozat értelmében intézményünkba 2017. február 01. napjától SEMMILYEN FORMÁBAN NEM KELL belépési hozzájárulást fizetni.

 

A Kék Nefelejcs Alapítvány kuratóriumának 004/2017. (I. 21.) sz. határozata alapján

Szent Katalin Szeretetotthon belépési hozzájárulást az alábbiak szerint érvényben maradnak:

 

Belépési hozzájárulás összege:                                                       0 Ft

 

1 ágyas elhelyezés – jövedelem 80%-a, de minimum 130.050 Ft/hő , 4.335 Ft/nap

2 ágyas elhelyezés – jövedelem 80%-a, de minimum 100.050 Ft/hó , 3.335 Ft/nap

3 ágyas elhelyezés – jövedelem 80%-a, de minimum   70.050 Ft/hó , 2.335 Ft/nap

 

A belépési hozzájárulási díjak 2018. február 1. napján lépnek hatályba.

 


 

Intézményünkben a legtöbb esetben alkalmazott személyi térítési díj számítása a jövedelmet érintő 80%-os térítési díj megállapítás. A fenntartó Kék Nefelejcs Alapítvány határozata alapján azonban a személyi térítési díjnak minimum el kell érnie a 70.050 Ft-ot. Amennyiben az ellátást igénylő jövedelme nem éri el a fenntartó által határozott minimum szintet, abban az esetben a tartását vállaló személynek kell kiegészíteni a térítési díj különbözetet.

Az intézmény fenntartója és vezetősége fenntartja a jogot a személyi térítési díj megállapításának jogára a fent leírt adatok a legtöbb esetben alkalmazott       térítési díj megállapítást mintázzák.