Térítési díj

Az intézményben biztosított ellátásért térítési díjat kell fizetni.

A térítési díj megfizetésére kötelezettek:

 • az ellátást igénybevevő (jogosult)
 • a jogosult tartását szerződésben (megállapodásban) vállaló személy
 • a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy

 

Az intézmény fenntartója az intézmény által nyújtott szolgáltatásokért intézményi térítési díjat állapít meg. A fenntartó az intézményi térítési díjat évente egy alkalommal vizsgálhatja felül. Az intézményi térítési díj ellátási napra vetítve van meghatározva.

A fenntartó alapítvány elnöke, vagy az intézményvezető az intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát (jövedelemvizsgálat).

         A jövedelem, jelentős pénzvagyon és jelentős ingatlanvagyon vizsgálata az ellátás iránti kérelem előterjesztésekor benyújtott jövedelem- és vagyonnyilatkozat alapján történik.

         Az ellátást igénybe vevő jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy a vagyoni jövedelemi helyzetében bekövetkező változást jeleznie kell az intézmény felé az új jövedelemi helyzetének megfelelő személyi térítési díj megállapítása érdekében.

 

A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során megállapításra kerül az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányad.

         A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át. A személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét.

Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét,

 1. – és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelents pénzvagyonból kell fedezni.
 2. – és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.

Ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését.

 

Az ellátást igénybe vevő által fizetendő személyi térítési díj összegét a fenntartó alapítvány elnöke konkrét összegben állapítja meg ellátási napra vetítve, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja.

 

         A személyi térítési díjat havonta a tárgyhónapban előre kell megfizetni, legkésőbb tárgyhónap 28. napjáig.

 

Ha az ellátott, vagy törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül e kérésével nem állami fenntartó esetén a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását. A bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított személyi térítési díjat kell megfizetni.

Az intézményi térítési díjat a szolgáltatási önköltségből  a Fenntartó állapít meg. 

 


 

Távollét és kórházi tartózkodások esete

Az ellátást igénybe vevő két hónapot meg nem haladó távollét idejére a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 20%-át fizeti. A távolléti napok éves szinten összesítésre kerülnek. Amennyiben az adott évben távoltöltött napok száma a két hónapot meghaladja:

 1. egészségügyi intézményben történő kezelés tartamára a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 40%-át fizeti,
 2. az a) pont alá nem tartozó esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60%-át kell fizetni.

Az adott hónapban távoltöltött napok miatt, az intézmény részéről keletkező visszafizetési kötelezettség, a tárgyhónapot követő hónap során esedékes térítési díj befizetésekor kerül elszámolásra, azaz visszafizetésre.


 

A Kék Nefelejcs Alapítvány kuratóriumának 001/2022. (I. 21.) sz. határozata alapján a Szent Katalin Szeretetotthon 2022. évi tervezett szolgáltatási önköltségét 378.323.500 Ft összegben állapítja meg.

 

A szolgáltatási önköltség és a tervezett gondozási napok alapján a kuratórium a Szent Katalin Szeretetotthon intézményi térítési díjait a 001/2022. (I. 21.) sz. határozata alapján a következőképpen állapítja meg:

 

Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása:

                        napi intézményi térítési díj                                         10.465 Ft/nap

                                                                      

 

Időskorúak ápoló-gondozó otthoni demens ellátása:

                        napi intézményi térítési díj                                         10.465 Ft/nap

                                                                     

 

 

A térítési díjak 2021. február 1. napján lépnek hatályba.

 

 

 

A Kék Nefelejcs Alapítvány kuratóriumának 03/2022. (I. 21.) sz. határozata alapján

Szent Katalin Szeretetotthon belépési hozzájárulást az alábbiak szerint határozza meg:

 

 1. Lehetőség alapján:
 • 1 ágyas elhelyezés – jövedelem 80%-a, de minimum 155.000 Ft/hő , 5.000 Ft/nap

Belépési hozzájárulás összege: 1.500.000 Ft

 • 2 ágyas elhelyezés – jövedelem 80%-a, de minimum 120.900 Ft/hó , 3.900 Ft/nap

Belépési hozzájárulás összege: 0 Ft

 • 3 ágyas elhelyezés – jövedelem 80%-a, de minimum   96.100 Ft/hó , 3.100 Ft/nap

Belépési hozzájárulás összege: 0 Ft

 

 1. Lehetőség alapján:
 • 1 ágyas elhelyezés – jövedelem 80%-a, de minimum 217.000 Ft/hő , 7.000 Ft/nap

Belépési hozzájárulás összege: 0 Ft

 • 2 ágyas elhelyezés – jövedelem 80%-a, de minimum 120.900 Ft/hó , 3.900 Ft/nap

Belépési hozzájárulás összege: 0 Ft

 • 3 ágyas elhelyezés – jövedelem 80%-a, de minimum   96.100 Ft/hó , 3.100 Ft/nap

Belépési hozzájárulás összege: 0 Ft

 

A belépési hozzájárulási díjak 2022. február 1. napján lépnek hatályba.

 

 

 

 

 


 

A fenntartó Kék Nefelejcs Alapítvány határozata alapján azonban a személyi térítési díjnak minimum el kell érnie a 96.100 Ft-ot. Amennyiben az ellátást igénylő jövedelme nem éri el a fenntartó által határozott minimum szintet, abban az esetben a tartását vállaló személynek kell kiegészíteni a térítési díj különbözetet.

Az intézmény fenntartója és vezetősége fenntartja a jogot a személyi térítési díj megállapításának jogára a fent leírt adatok a legtöbb esetben alkalmazott       térítési díj megállapítást mintázzák.